Prečo Slovensko?

Priemerná hrubá nominálna mesačná mzda (hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky) sa v regióne pohybuje od 510,-EUR u operátorov vo výrobe . Minimálna mzda je vo výške 380,- EUR pre práce viac-menej bez kvalifikácie.

Doprava a infraštruktúra

Žilinský kraj je dôležitou medzinárodnou križovatkou, prepájajúcou dopravné siete troch krajín — Slovenska, Českej republiky a Poľska. Časti diaľničnej siete sú stále vo výstavbe, pričom v súčasnosti je prístup na diaľnicu cca 50 km do Krakowa, alebo 100 km do Žiliny (v krátkom čase 45 km) už diaľnične prepojená s Bratislavou, Brnom, Prahou po celej trase, čo ju prepojilo s ďalšími medzinárodnými dopravnými koridormi. Organizácia železničnej dopravy predurčuje Žilinský kraj za miesto napojenia železničnej siete Slovenska na celoeurópsky systém. Prepojenie je zabezpečené hlavnou traťou Bratislava — Košice a traťami zo susedného Poľska a Českej republiky. V bezprostrednej blízkosti parku M1 je želežničná stanica. Trať sa napája v Kraľovanoch na hlavný železničný ťah Viedeň -Bratislava – Košice – Praha. Hlavný cestný ťah, prechádzajúci územím Oravy priamo cez obec Nižná, má medzinárodný význam, pretože spája Poľsko a Maďarsko (E 77).

 

Priemysel

Najvýkonnejšie spoločnosti v kraji pôsobia v odvetviach elktrotechniky, výroby automobilov, metalurgie, strojárstva, produkcie dreva, celulózy, papiera a príbuzných produktov. Taktiež silnú pozíciu v kraji má stavebníctvo, ktoré sa podieľa na ročnom obrate 13 %. Významné postavenie má elektrotechnický priemysel a telekomunikácie. Informatika, komunikačné technológie a elektronika sú dôležitými odvetviami s dlhoročnou tradíciou najmä vo výskume a vývoji, ale aj v oblasti softwarovej a hardwarovej produkcie. Významné centrá elektrotechnickej produkcie sú v Liptovskom Hrádku, a práve v Nižnej a blízkej Trstenej. V súčasnosti najväčší rozvoj zaznamenáva automobilový priemysel vďaka umiestneniu VW, KIA a ich dodávateľov v regióne. Región má zároveň stálu výskumnú základňu, okrem elektrotechnickej oblasti aj v oblastiach dopravy, informačných a komunikačných technológií, chemického, textilného a potravinárskeho priemyslu.

SLOVENSKO

Slovensko vytvára výborné investičné prostredie so svojím strategickým umiestnením. Disponuje kvalifikovanou a lacnou pracovnou silou. Investori sa môžu oprieť o priemyselnú tradíciu, investičné stimuly a zázemie stabilnej krajiny s výrazným ekonomickým rastom v EÚ.

Od roku 1993 je Slovensko jednou z najvyhľadávanejších investičných krajín v Európe. Stovky významných investičných projektov z USA, Ázie (Čína, Taiwan, Južná Kórea, Japonsko) a Európy (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko) si zvolili Slovensko ako vhodnú destináciu, hlavne v automobilovom, elektrotechnickom, strojárskom a IT sektore. Slovensko, ako dynamicky rozvíjajúci sa trh, ponúka investorom vzácnu kombináciu dôvodov, prečo v krajine investovať. Ponúka:

 • bezpečné investičné prostredie, politická a ekonomická stabilita,
 • strategická poloha v strede Európy s veľkým exportným potenciálom,
 • najrýchlejšie rastúci člen eurozóny za posledných 10 rokov (CAGR),
 • 10 ročná vedúca pozícia v regióne Strednej Európy v oblasti priaznivého podnikateľského prostredia 2002-2013,
 • líder regiónu Strednej Európy v oblasti zabezpečenia vlastníckych práv,
 • líder regiónu Strednej Európy v produktivite práce a umiestnenie v top 10 krajín s najusilovnejšou pracovnou silou podľa OECD,
 • kvalifikovaná pracovná sila, vysoká adaptabilita pracovníkov na rôzne podnikové kultúry a typy vedenia,
 • vysoká adaptabilita nových technológií a vysoký inovačný potenciál,
 • členstvo v EÚ, NATO, OECD a oficiálna mena EURO ako jedna z mála krajín Strednej a Východnej Európy,
 • vybudované priemyselné parky a zóny a skúsenosti s nimi,
 • kontinuálny rast siete infraštruktúry,
 • štátna pomoc vo forme investičných stimulov, jedny z najnižších daní v Európe

 

Pri výbere investície Slovensko disponuje kľúčovými faktormi a to možnosť jednoduchej realizácie a bezpečnosť investície. Z prieskumov svetovej banky vyplýva, že Slovensko dosiahlo spomedzi krajín Strednej Európy najlepšie skóre v oblasti bezpečnosti vlastníckych práv ako aj v oblasti jednoduchosti podnikania. Slovenská pracovná sila je zahraničnými investormi pôsobiacimi v krajine označovaná ako vzdelaná, motivovaná, prispôsobivá rôznym typom manažérskych štýlov s dobrou jazykovou vybavenosťou a pozitívnym prístupom k práci. OECD zaradilo Slovensko do top desať najťažšie pracujúcich krajín. Ďalšou silnou stránkou je, že Slovensko je líder regiónu Strednej Európy v produktivite práce a slobode investovania.

Úspešné investičné projekty za roky 2002-2012 podľa krajiny.
Zdroj: SARIO

Priemerný ročný rast reálneho HDP (%) v OECD (2002 – 2012). Medzi rokmi 2002 a 2012 ekonomika rástla s priemerným ročným tempom rastu reálneho HDP vo výške 4,5 %.
Zdroj: http://www.invest.gov.tr/

Pic3

Podľa OECD má Slovensko dobré vyhliadky aj do budúcna. Umiestnilo sa v prvej desiatke krajín s najrýchlejšie rastúcou ekonomikou členov OECD počas 2012-2017, s priemerným ročným tempom rastu 3,3 %.
Zdroj: http://www.invest.gov.tr/

ŽILINSKÝ KRAJ A ORAVA

Park M1 sa nachádza v obci Nižná v regióne Orava, ktorý je súčasťou Žilinského kraja. Oblasť sa vyznačuje cenovo výhodnou, no pritom kvalifikovanou pracovnou silou s nízkou fluktuáciou. Ďalej je tento región atraktívny vďaka svojej výhodnej polohe.

Kvalifikovanosť pracovnej sily vyplýva z histórie regiónu. V roku 1958 sa práve v Nižnej začala výroba televízorov. Za celé obdobie do roku 2000 sa tu vyrobilo celkom bezmála 12 miliónov televízorov. Po zániku Oravskej televíznej fabriky sa elektrotechnický priemysel z regiónu nevytratil. Svoje miesto si tu našli mnohé svetové firmy ako Panasonic, Philips, Samsung, Rank Xerox, Johnson Controls, atď.

Kvalifikovanosť pracovnej sily

Odbornosť pracovnej sily je zabezpečená dostupnostným stredoškolským vzdelaním, ktoré nadväzuje na priemyselnú tradíciu oblasti a riadi sa dopytom. Žilinský kraj sa vyznačuje dobre rozvinutým vzdelávacím systémom na všetkých úrovniach.

Žilinská univerzita pripravuje technických odborníkov na týchto fakultách:

 • Elektrotechnická fakulta so študijnými programami Biomedicínske inžinierstvo, Elektroenergetika, Multimediálne inžinierstvo, Riadenie procesov, Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo, Výkonové elektronické systémy.
 • Fakulta riadenia a informatiky so študijnými programami Aplikované sieťové inžinierstvo, Informačné systémy, Informatické nástroje na podporu rozhodovania, Manažment, Počítačové inžinierstvo.
 • Strojnícka fakulta so študijnými programami Aplikovaná mechanika, Automatizované výrobné systémy, Konštrukcia strojov a zariadení, Materiálové inžinierstvo, Priemyselné inžinierstvo, Spaľovacie motory, letecké motory, Strojárske technológie, Technika prostredia

 

V blízkom okolí M1 sa nachádza viacero technických stredných odborných škôl, ktoré pripravujú ročne spolu stovky absolventov:

 • Stredná odborná škola technická Nižná s odbormi: Elektromechanik, Elektrotechnika, Osobný počítač a počítačové siete, Energetika, Priemyselná elektrotechnika, Manažment financií
 • Stredná odborná škola technická Tvrdošín s odbormi Ekektrotechnika, Technické a informatické služby, Mechatronika a i.
 • Súkromná stredná odborná škola Dolný Kubín s odbormi Mechanik nastavovač, Elektromechanik – silnoprúdová technika, Nástrojár
 • Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín s odbormi Mechanik strojov a zariadení, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Mechanik elektrotechnik, a i.
 • Stredná odborná škola technická Námestovo s odbormi Mechanik nastavovač, Obrábač kovov, Strojný mechanik , Elektromechanik, Strojárstvo a i.

 

Produktivita, fluktuácia, mzdy

V regióne Oravy je veľmi nízka miera fluktuácie zamestnancov v porovnaní s ostatným územím Slovenska. Nízka fluktuácia sa pozitívne odráža vo vyššej kvalite práce a prispieva k spokojnosti a vernosti zamestnancov.

Slovensko sa vyznačuje vysokou produktivitou práce k čomu prispieva mladá, vzdelaná a motivovaná populácia.

Produktivita práce z tržieb za vlastné výkony a tovar podľa kategórií a špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) v EUR, indexy.
Zdroj: Slovstat